Những người làm giám đốc phân tích, phát triển phần mềm, tài chính có mức lương hằng năm đạt trên 100.000 USD.

11. Giám đốc kỹ thuật

Lương trung bình: 69.548 USD

Số lượng tuyển dụng: 1.160

Đánh giá cơ hội nghề nghiệp: 3,7

Điểm đánh giá chung: 4,2


Giám đốc kỹ thuật ở Mỹ

12. Giám đốc chiến lược

Lương trung bình: 130.000 USD

Số lượng tuyển dụng: 631

Đánh giá cơ hội nghề nghiệp: 3,7

Điểm đánh giá chung: 4,3

13. Thiết kế trải nghiệm người dùng

Lương trung bình: 91.800 USD

Số lượng tuyển dụng: 863

Đánh giá cơ hội nghề nghiệp: 3,6

Điểm đánh giá chung: 4,3

14. Giám đốc phát triển kinh doanh

Lương trung bình: 80.000 USD

Số lượng tuyển dụng: 2.906

Đánh giá cơ hội nghề nghiệp: 3,4

Điểm đánh giá chung: 4,3

15. Giám đốc tài chính

Lương trung bình: 115.000 USD

Số lượng tuyển dụng: 1.632

Đánh giá cơ hội nghề nghiệp: 3,3

Điểm đánh giá chung: 4,3

16. Giám đốc quản lý chất lượng

Lương trung bình: 85.000 USD

Số lượng tuyển dụng: 3.749

Đánh giá cơ hội nghề nghiệp: 3,4

Điểm đánh giá chung: 4,4

17. Giám đốc Marketing

Lương trung bình: 90.000 USD

Số lượng tuyển dụng: 2.560

Đánh giá cơ hội nghề nghiệp: 3,4

18. Giám đốc marketing sản phẩm

Lương trung bình: 115.000 USD

Số lượng tuyển dụng: 1.111

Đánh giá cơ hội nghề nghiệp: 3,5

Điểm đánh giá chung: 4,4

19. Giám đốc phát triển phần mềm

Lương trung bình: 135.000 USD

Số lượng tuyển dụng: 1.199

Đánh giá cơ hội nghề nghiệp: 3,4

Điểm đánh giá chung: 4,4

20. Giám đốc phân tích

Lương trung bình: 105.000 USD

Số lượng tuyển dụng: 982

Đánh giá cơ hội nghề nghiệp: 3,7

Điểm đánh giá chung: 4,5 trên 5