Khi làm việc và nộp thuế FICA là họ đóng góp cho quỹ An sinh Xã hội (6.2%) và Quỹ Chăm sóc sức khỏe (1.45%). Hiện nay có 171 triệu công dân Mỹ nhận trợ cấp từ quỹ An sinh Xã hội.

Thuế FICA là số tiền được trích từ thu nhập của mỗi công dân để đóng góp vào An Sinh Xã Hội và Chăm Sóc sức khỏe để hỗ trợ cho công dân Mỹ đã nghỉ hưu, người tàn tật và trẻ em.

FICA là từ viết tắt của Federal Insurance Contributions Act (Luật đóng bảo hiểm Liên Bang).

Thuế FICA là số tiền được trích từ thu nhập của mỗi công dân để đóng góp vào An Sinh Xã Hội và Chăm Sóc sức khỏe để hỗ trợ cho công dân Mỹ đã nghỉ hưu, người tàn tật và trẻ em.


Chính phủ sẽ cấp cho mỗi công dân từ 18 tuổi trở lên một tài khoản đóng Bảo hiểm FICA gồm 9 chữ số. Dựa vào tài khoản này Bảo Hiểm Liên Bang Mỹ sẽ ghi nhận mức lương cũng như thu nhập của mỗi người.

Thuế FICA áp dụng đối với Công dân có thu nhập từ $127.200. Người lao động đóng 9.1% và chủ doanh nghiệp của họ sẽ đóng 6.2%. Những người tự kinh doanh sẽ đóng cả khoản thế 15.3%.

Khi làm việc và nộp thuế FICA là họ đóng góp cho quỹ An sinh Xã hội (6.2%) và Quỹ Chăm sóc sức khỏe (1.45%). Hiện nay có 171 triệu công dân Mỹ nhận trợ cấp từ quỹ An sinh Xã hội.

Đóng thuế FICA là hỗ trợ cho ông bà, cha mẹ cũng như người tàn tật và trẻ em có một quỹ bảo trợ đảm bảo an toàn cho cuộc sống hiện tại và tương lai.