Theo Luật Di Trú Mỹ, nếu người bảo lãnh không đủ tài chánh để bảo trợ tài chánh cho hồ sơ định cư diện F4, người này có thể nhờ sự hỗ trợ về tài chánh của người khác, người này còn được gọi là người đồng bảo trợ hoặc người phụ bảo trợ.

Người được bảo lãnh tại Việt Nam có khả năng kinh tế dồi dào có nên tự bảo trợ tài chánh cho hồ sơ diện F4? Điều này có vi phạm điều nào của Luật Di Trú Hoa Kỳ không?
Rất nhiều trường hợp công dân Mỹ muốn bảo lãnh anh chị em ruột định cư Mỹ nhưng không đáp ứng được mức bảo trợ tài chánh di dân. Nhưng người được bảo lãnh tại Việt Nam lại có kinh tế vượt trội thì những người này có thể nhờ công dân Mỹ mở hồ sơ diện F4 nhưng bản thân họ là người bảo trợ tài chánh được không?


Bảo lãnh diện F4

Điều này nghe có vẻ hợp lý nhưng lại không thể thực hiện được!

Người được bảo lãnh bằng các cách như chuyển tiền cho người bảo lãnh để đáp đứng đủ mức bảo trợ tài chánh di dân hoặc tự bản thân ký đơn bảo trợ tài chánh thì hồ sơ bảo lãnh đó đều không được chấp nhận.

Bảo lãnh đinh cư là chương trình của Chính phủ Hoa Kỳ nhằm tạo điều kiện cho công dân hoăc thường trú nhân của Mỹ được đoàn tụ cùng các thành viên gia đình đang sinh sống ngoài nước Mỹ. Việc bảo trợ tài chánh trong hồ sơ định cư là một sự cam kết của người bảo lãnh rằng những người sắp di dân không trở thành gánh nặng cho xã hội Mỹ. Vì vậy, mọi nỗ lực của việc bảo trợ tài chánh di dân từ bên ngoài nước Mỹ là vô ích, sự cam kết này phải xuất phát từ bên trong nước Mỹ, cụ thể là từ những người bảo lãnh.

Theo Luật Di Trú Mỹ, nếu người bảo lãnh không đủ tài chánh để bảo trợ tài chánh cho hồ sơ định cư diện F4, người này có thể nhờ sự hỗ trợ về tài chánh của người khác, người này còn được gọi là người đồng bảo trợ hoặc người phụ bảo trợ.

Một người đồng bảo trợ hoặc người phụ bảo trợ phải đáp ứng các điều kiện sau:

Công dân Mỹ hoặc thường trú nhân.
Ít nhất 18 tuổi .
Hiện đang sinh sống tại Mỹ.
Có ý định cùng gánh trách nhiệm với người bảo lãnh đối với những người sắp định cư Mỹ.

Và hết nghĩa vụ với người được bảo lãnh khi:

Trở thành công dân Hoa Kỳ.
Đã làm việc, hoặc có thể được cấp bảo hiểm trong 40 quý (thường là 10 năm) theo luật bảo hiểm xã hội.
Không còn là thường trú nhân và rời khỏi Mỹ.
Bị trục xuất.
Chết.