Đó là điểm lưu ý thú vị trong yêu cầu này, vì nó là bản sao thông tin mà các trung tâm khu vực được yêu cầu phải cung cấp cho USCIS vào cuối mỗi năm tài chính tương ứng trên đơn I-924A.

USCIS đã ban hành mẫu đơn I-829 mới, đơn kiến nghị bởi nhà kinh doanh để gỡ bỏ điều kiện, với một phiên bản cập nhật vào ngày 7/5/2015. Bắt đầu từ ngày 15/8/2015, USCIS sẽ chỉ chấp thuận mẫu đơn này.

USCIS Những vấn đề về đơn I-829 mới

Đơn I-829 mới gồm 13 trang hướng dẫn và 11 trang để điền thông tin. Có một vài điểm nổi bật quan trọng của phiên bản mới dành cho các luật sư, nhà đầu tư định cư Mỹ và các trung tâm khu vực cần lưu ý:

• Thêm thông tin về tiểu sử.
Các nhà đầu tư sẽ phải cho biết chiều cao/ cân nặng, màu tóc/ màu mắt và chủng tộc/ sắc tộc của họ, tương tự như những gì hiện tại được thực hiện trong đơn xin nhập tịch.

• Thêm thông tin liên quan đến doanh nghiệp thương mại mới (NCE)
Biểu mẫu mới yêu cầu có thêm thông tin liên quan đến các loại hình doanh nghiệp, tương tự như form I-526. Các nhà đầu tư cũng được yêu cầu mã số hệ thống phân loại công nghiệp Bắc Mỹ (NAICIS) của NCE và ngày tháng, số lượng tất cả các khoản đầu tư tiếp theo. Số lượng nhà đầu tư EB-5 trong NCE tổng số vốn của họ cũng phải thể hiện trong đơn. Đó là điểm lưu ý thú vị trong yêu cầu này, vì nó là bản sao thông tin mà các trung tâm khu vực được yêu cầu phải cung cấp cho USCIS vào cuối mỗi năm tài chính tương ứng trên đơn I-924A.

• Thông tin chi tiết về việc tạo việc làm trực tiếp.
Trong mẫu mới, người tham gia định cư diện đầu tư EB5 phải có chi tiết số lượng việc làm trực tiếp toàn thời gian tại thời điểm đầu tư ban đầu và tại thời điểm nộp hồ sơ. Các nhà đầu tư cũng được yêu cầu ước lượng số việc làm trực tiếp được tạo ra trong một khoảng thời gian hợp lý nếu có bất kỳ sự chậm trễ nào trong việc tạo việc làm.

• Đối với Trung Tâm Khu Vực, thông tin chi tiết về việc làm gián tiếp.
Các nhà đầu tư cần bao gồm tổng số lao động gián tiếp được tạo ra tại thời điểm nộp hồ sơ, cũng như những lao động được tạo ra trong một khoảng thời gian hợp lý từ thời điểm nộp hồ sơ. Tất cả hồ sơ thông qua RC cũng phải bao gồm Mã Số Nhận Dạng của RC và số biên nhận đối với I-924 được chấp thuận.

• Thủ tục mới cho việc sinh trắc học
Tại thời điểm hẹn ASC, biểu mẫu và hướng dẫn yêu cầu đương đơn ký tên, sẽ chịu hình phạt về tội khai man, tờ khai ghi rõ rằng ông/ bà đã đọc đơn I-829 và hiểu nội dung của nó, chứng thực rằng tất cả các tài liệu được nộp là “đầy đủ, đúng sự thật và chính xác”. Mẫu hướng dẫn mới đề nghị đương đơn chương trình định cư mỹ theo diện đầu tư EB5 xem lại đơn trước khi đến buổi hẹn. Nếu đương đơn không thể “tuyên thệ vào thời điểm đó”, USCIS sẽ yêu cầu các nhà đầu tư quay trở lại vào buổi hẹn khác.