Thời gian chờ đợi để hoàn tất các thủ tục bảo lãnh sang Mỹ cho cha mẹ được Sở Di Trú chấp thuận phụ thuộc vào mỗi thời điểm. Thường thì khoảng 4 – 6 tháng.

Thủ tục bảo lãnh đi Mỹ các diện phổ biến như đoàn tụ gia đình, bảo lãnh sang Mỹ cho cha mẹ, vợ chồng, anh chị, em và những điều cần biết khi phỏng vấn đi Mỹ.

Các diện bảo lãnh đi Mỹ phổ biến:

1. Vợ / Chồng
2. Cha mẹ
3. Con (có gia đình và chưa có gia đình)
4. Anh chị em

Mối quan hệ giữa người bảo lãnh và người được bảo lãnh đi mỹ sẽ quyết định hồ sơ đó thuộc ưu tiên nào và thời gian chờ đợi trước khi visa đáo hạn.

Bảo lãnh đi Mỹ diện cha mẹ:


Bảo lãnh đi Mỹ diện đoàn tụ gia đình

Một công dân của Mỹ có thể bảo lãnh cho cha mẹ để họ được định cư Mỹ. Cha mẹ là quan hệ trực tiếp, Visa đi mỹ theo diện bảo lãnh này thường được cấp trong thời gian ngắn. Sauk hi đơn bảo lãnh sang Mỹ được chấp thuận, hồ sơ sẽ được gửi đến NVC để thực hiện các thủ tục bảo lãnh người thân sang Mỹ cho đến khi người được bảo lãnh tham gia buổi phỏng vấn đi mỹ diện đoàn tụ gia đình tại Lãnh Sự Quán hoặc Đại Sứ Quán Mỹ.

Thời gian yêu cầu:

Thời gian chờ đợi để hoàn tất các thủ tục bảo lãnh sang Mỹ cho cha mẹ được Sở Di Trú chấp thuận phụ thuộc vào mỗi thời điểm. Thường thì khoảng 4 – 6 tháng.

Giấy tờ cần có để hoàn tất thủ tục bảo lãnh đi Mỹ cho cha mẹ:

· Bản sao hộ chiếu, bằng quốc tịch hoặc khai sinh Hoa Kỳ
· Bản sao giấy hôn thú của cha mẹ (nếu đang bảo lãnh cho cha)
· Khai sinh của quý vị
· Giấy xác nhận đổi tên (nếu có)

Phí nộp hồ sơ bảo lãnh cho Sở Di Trú: $420

Bảo lãnh đi Mỹ cho con

Một công dân Mỹ được quyền bảo lãnh đi Mỹ cho con cái (có gia đình hoặc chưa) để tham gia định cư mỹ. Nếu con dưới 21 tuổi và chưa có gia đình trong thời điểm nộp hồ sơ bảo lãnh thì được xem là quan hệ trực tiếp và không được xếp theo diện ưu tiên nào. Nếu con trên 21 tuổi, chưa có gia đình, thời gian chờ đợi cho hồ sơ bảo lãnh này được xem như diện F2B. Nếu con có gia đình, thời gian yêu cầu được xem như diện ưu tiên F3.

Sau khi đơn bảo lãnh sang Mỹ được chấp thuận, hồ sơ sẽ được gửi đến Trung Tâm Chiếu Kháng Quốc Gia để tiếp tục cứu xét cho đến khi người được bảo lãnh tham gia buổi phỏng vấn đi mỹ diện đoàn tụ gia đình tại Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ hay Đại Sứ Quán Mỹ.

Thời gian yêu cầu:

Thời gian chờ đợi để xử lý hồ sơ thủ tục bảo lãnh đi Mỹ cho con được Sở Di Trú chấp thuận tùy thuộc vào từng thời điểm và tùy vào diện ưu tiên.

Giấy tờ cần có để hoàn tất thủ tục bảo lãnh đi Mỹ diện đoàn tụ gia đình cho con cái

· Bản sao hộ chiếu, giấy quốc tịch hoặc khai sinh Hoa Kỳ
· Bản sao giấy hôn thú của con (nếu con có gia đình)
· Khai sinh của con quí vị
· Giấy xác nhận đổi tên (nếu có)

Phí nộp bảo lãnh cho Sở Di Trú: $420

Bảo lãnh đi Mỹ diện anh chị em:

Một công dân Hoa Kỳ có thể bảo lãnh cho anh chị em. Một công dân mỹ có thể bảo lãnh định cư Mỹ cho anh chị em. Thời gian chờ đợi cho hồ sơ này được xếp theo diện ưu tiên F4. Sau khi đơn bảo lãnh được chấp thuận, hồ sơ sẽ được gửi đến Trung Tâm Chiếu Kháng Quốc Gia để tiếp tục xử lý cho đến khi người được bảo lãnh tham gia phỏng vấn đi mỹ diện đoàn tụ gia đình tại Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ hay Đại Sứ Quán Mỹ.

Thời gian yêu cầu:

Thời gian chờ đợi để xử lý các thủ tục bảo lãnh đi Mỹ diện hồ sơ bảo lãnh anh chị em được Sở Di Trú chấp thuận thì khác nhau ở mỗi thời điểm và tùy thuộc diện ưu tiên.

Thủ tục bảo lãnh sang Mỹ diện đoàn tụ gia dình cho anh chị em cần có các giấy tờ sau:

· Bản sao hộ chiếu, bằng quốc tịch hoặc khai sinh Hoa Kỳ
· Bản sao khai sinh của người bảo lãnh
· Bản sao khai sinh của người được bảo lãnh
· Bản sao giấy xác nhận đổi tên của người bảo lãnh (nếu có)